ОБЩИ УСЛОВИЯ

Идентификация на ВИОНД ЕООД (BYVELA e търговска марка на ВИОНД ЕООД)

 

 1. “ВИОНД“ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на Правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, ул. Райко Жинзифов 44, с ЕИК: 203443266, МОЛ: Вела Пламенова Стратиева, тел.: 0883574732; имейл адрес: info@byvela.com
 2. „ВИОНД“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни към „Комисията за защита на личните данни“, съгласно издадено Удостоверение № 431111
 3. В настоящите общи условия „ВИОНД“ ЕООД ще бъде наричано за краткост “BYVELA”, "BYVELA.COM" и „ТЪРГОВЕЦА (ЪТ)“.

Бисквитки

 1. Бисквитка (куки) е текстов низ от символи, който се прехвърля от сайта върху браузъра на компютъра на съответния Потребител, бива съхранявана като файл на компютъра и се използва, за да идентифицира и запомни IP-адреса, от който се посещава сайтът. 
 2. Бисквитките позволяват на уеб сайта да идентифицира своите Потребители и по възможност да покаже страници, пригодени за конкретния Потребител. Благодарение на бисквитките (кукита), уеб сайтът може да разпознае Потребителите и да ги разграничи един от друг. 
 3. В случай, че Потребител на сайта предпочита да не получава бисквитки, той може да настрои браузъра си да го предупреждава преди да приема бисквитки или изцяло да изключи получаването им на своя браузър.

Политика за защита на личните данни 

 1. При посещение на сайта от Потребител, ТЪРГОВЕЦА автоматично съхранява log – файлове – информация, която включва IP-адрес, дата и час, софтуер на Потребителя, вид на браузъра и използваното устройство, изходните страници и доставчика на интернет. Тези данни са съхраняват единствено с цел за оптимизация на услугите и уеб сайта, както и за правилен подбор на подходящите за Потребителя оферти. Тази информация може да бъде получена и индиректно чрез бисквитки (cookies) - чрез тях не се постига персонално идентифициране на Потребителя. 
 2. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и съхранява лична информация за своите Потребители - име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, имейл, данни за търсения или предлагания от лицето имот - тип на имота, площ, населено място, квартал, тип строителство, както и всякаква друга свързана информация, предоставена доброволно от Потребителя по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта. С оглед на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА търговски и информационни услуги, тази лична информация е необходима за законосъобразното и добросъвестно създаване, изменение, поддържане и прекратяване на правоотношенията с Потребителите, както и за изпращане на рекламни и промоционални материали от ТЪРГОВЕЦА към ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 3. Предоставянето на лични данни от Потребителите има задължителен и/или доброволен характер. Потребителите предоставят личните си данни на ТЪРГОВЕЦА, в качеството ѝ на оторизиран администратор на лични данни. С изразяване на съгласие с настоящите общи правила Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. 
 4. ТЪРГОВЕЦА защитава конфиденциалността и сигурността на предоставените лични данни и полага дължимата грижа да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация, станала му известна по повод на идентификацията на всеки свой Потребител, доколкото независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства, които не могат да ѝ се вменят във вина, не водят до нарушаване на тази конфиденциалност.
 5. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителите се съгласяват ТЪРГОВЕЦА да използва част от предоставените от тях лични данни, с цел да ги информира за всички нови и за всички подходящи, съгласно тяхното търсене, оферти. 
 6. За постигане на описаните цели, ТЪРГОВЕЦА може да предостави лична информация на свои партньори - това включва счетоводители, адвокати, рекламни и маркетинг агенции. ТЪРГОВЕЦА e длъжен да предостави личните данни на Потребител в случай на нужда и при поискване от страна на компетентните държавни органи. Това задължение се отнася и за всички останали случаи, предвидени законодателно или наложени от практиката относно защитата на личните данни.
 7. ТЪРГОВЕЦА полага адекватни технически и организационни мерки да осигури конфиденциалността и сигурността на предоставените лични данни, като периодично анализира и оптимизира тези мерки, а когато е необходимо – ги адаптира към промените в законодателството и технологиите.
 8. В случай, че бъде установено несъответствие на данните, предоставяни от Потребител на сайта, ТЪРГОВЕЦА има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите спрямо тoзи Потребител и следва да унищожи всички, предоставени от него до момента лични данни.
 9. Потребителите могат доброволно да предоставят свои лични данни, за да получават електронни съобщения, телефонни обаждания или кратки текстови съобщения за целите на директния маркетинг. Предоставените лични данни остават защитени, съгласно водената от ТЪРГОВЕЦА политика за защита на личните данни.
 10. В изпълнение на политиката за защита на личните данни, ТЪРГОВЕЦА няма право да продава, отдава, търгува с или умишлено да разкрива или предоставя на трети лица лична информация, получена от Потребители (клиенти и посетители), с изключение на следните случаи: може да разкрие лична информация на трети лица или компетентни органи, в случай че това разкриване се изисква от закона; може да разкрие лична информация с отпратки към Потребителите; може да разкрие лична информация, ако е получено предварително съгласие за това.
 11. В изпълнение на политиката за защита на личните данни, ТЪРГОВЕЦА няма право да предоставя личните данни на свой Потребител на друг свой Потребител, с оглед осъществяването на евентуална сделка помежду им, независимо дали вторият е регистриран администратор на лични данни по повод осъществяваната от него дейност, освен ако не е дадено предварително изрично съгласие за това от Потребителя, чиито данни ще бъдат предоставени. 
 12. Достъп до лични данни между Потребителите се осъществява, едва след като те влязат в договорни отношения помежду си и след изричното им съгласие за това.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина /BYVELA.COM/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Съгласен съм с условията", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на BYVELA.COM не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона “Поръчай”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с/без ДДС.


II. ДОСТАВКА
7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часа от получаването й.


III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
 ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.
ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.


IV. ЦЕНИ И ТРАНСПОРТ
9. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до клиент, ако (1) направената поръчка е на стойоност под 100.00лв (при направено онлайн плащане) и 130.00лв (при плащане при доставка с наложен платеж) за територията на Република България или (2) направената поръчка е на стойност под текущия левов еквивалент на сумата от 100.00 Евро извън границите на Република България. Транспортът на територията на България за поръчки на стойност над 100.00лв (при направено онлайн плащане) и 130.00 (при плащане при доставка с наложен платеж) е безплатен. Транспортът извън територията на Република България за поръчки на стойност левовия еквивалент на сумата от 100.00 Евро и повече е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ.
10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина BYVELA.COM, с или без регистрация на сайта.
11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка чрез свързване директно с търговеца по имейл или чрез влизане в своят клиентски профил на онлайн страницата на търговеца.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 
13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата /името на сайта/.
14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 
•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните услуги; 
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
•    да не извършва злоумишлени действия; 
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
15. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги и стоки.
16. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/.  
17. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.
17а. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
19 ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@byvela.com . ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 
21. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  
22. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


VII. ЛИЧНИ ДАННИ
23 ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
23а ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
 24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.


IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ
25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.
26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
27. Интернет магазина  /BYVELA.COM/ е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство

Бисквитки


Чл. 7. Бисквитка (куки) е текстов низ от символи, който се прехвърля от сайта върху браузъра на компютъра на съответния Потребител, бива съхранявана като файл на компютъра и се използва, за да идентифицира и запомни IP-адреса, от който се посещава сайтът.
Чл. 8. Бисквитките позволяват на уеб сайта да идентифицира своите Потребители и по възможност да покаже страници, пригодени за конкретния Потребител. Благодарение на бисквитките (кукита), уеб сайтът може да разпознае Потребителите и да ги разграничи един от друг.
Чл. 9. В случай, че Потребител на сайта предпочита да не получава бисквитки, той може да настрои браузъра си да го предупреждава преди да приема бисквитки или изцяло да изключи получаването им на своя браузър.

Политика за защита на личните данни при идентификация на Потребители


Чл.3. (1) При посещение на сайта от Потребител, ТЪРГОВЕЦА автоматично съхранява log – файлове – информация, която включва IP-адрес, дата и час, софтуер на Потребителя, вид на браузъра и използваното устройство, изходните страници и доставчика на интернет. Тези данни са съхраняват единствено с цел за оптимизация на услугите и уеб сайта, както и за правилен подбор на подходящите за Потребителя оферти. Тази информация може да бъде получена и индиректно чрез бисквитки (cookies) - чрез тях не се постига персонално идентифициране на Потребителя.
Чл. 3. (2) ТЪРГОВЕЦА има право да събира лична информация за своите Потребители - име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, имейл, данни за търсения, населено място, квартал, както и всякаква друга свързана информация, предоставена доброволно от Потребителя по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта. С оглед на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА търговски и информационни услуги, тази лична информация е необходима за законосъобразното и добросъвестно създаване, изменение, поддържане и прекратяване на правоотношенията с Потребителите.
Чл. 4. (1) Предоставянето на лични данни от Потребителите има задължителен и/или доброволен характер. Потребителите предоставят личните си данни на ТЪРГОВЕЦА, в качеството ѝ на оторизиран администратор на лични данни. С изразяване на съгласие с настоящите общи правила Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Чл. 4. (2) ТЪРГОВЕЦА защитава конфиденциалността и сигурността на предоставените лични данни и полага дължимата грижа да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация, станала му известна по повод на идентификацията на всеки свой Потребител, доколкото независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства, които не могат да ѝ се вменят във вина, не водят до нарушаване на тази конфиденциалност.
Чл. 4. (3) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителите се съгласяват ТЪРГОВЕЦА да използва част от предоставените от тях лични данни, с цел да ги информира за всички нови и за всички подходящи, съгласно тяхното търсене, оферти, промоции, известия и реклами.
Чл. 4. (4) За постигане на горе-описаните цели, ТЪРГОВЕЦА може да предостави лична информация на свои партньори и трети физичеси или юридически лица, в който случай те трябва да бъдат изрично упоменати като Обработващи Лични Данни. ТЪРГОВЕЦЪТ e длъжен да предостави личните данни на Потребителя в случай на нужда и при поискване от страна на компетентните държавни органи. Това задължение се отнася и за всички останали случаи, предвидени законодателно или наложени от практиката относно защитата на личните данни.
Чл. 4. (5) ТЪРГОВЕЦА полага адекватни технически и организационни мерки да осигури конфиденциалността и сигурността на предоставените лични данни, като периодично анализира и оптимизира тези мерки, а когато е необходимо – ги адаптира към промените в законодателството и технологиите.
Чл. 5. (3) Потребителите могат доброволно да предоставят свои лични данни, за да получават електронни съобщения, телефонни обаждания или кратки текстови съобщения за целите на директния маркетинг. Предоставените лични данни остават защитени от неоторизиран достъп на трети лица, в които ТЪРГОВЕЦЪТ не е встъпил в изрични взаимоотношения и тези тези трети лица не са упоменати като Обработващи Лични Данни, съгласно водената от ТЪРГОВЕЦА политика за защита на личните данни.
Чл. 6. В изпълнение на политиката за защита на личните данни, ТЪРГОВЕЦА няма право да продава, отдава, търгува с или умишлено да разкрива или предоставя на трети лица лична информация, получена от Потребители (клиенти и посетители), с изключение на следните случаи: може да разкрие лична информация на трети лица (физически или юридически лица, упоменати като Обработващи Лични Данни) или компетентни органи, в случай че това разкриване се изисква от закона; може да разкрие лична информация с отпратки към Потребителите; може да разкрие лична информация, ако е получено предварително съгласие за това.

СЪГЛАСЕН СЪМ С УСЛОВИЯТА