ОБЩИ УСЛОВИЯ

Идентификация на ВИОНД ЕООД (BYVELA e търговска марка на ВИОНД ЕООД)

 1. “ВИОНД“ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията към Министерството на Правосъдието, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, ул. Райко Жинзифов 44, с ЕИК: 203443266, МОЛ: Вела Пламенова Стратиева, тел.: 0883574732; имейл адрес: info@byvela.com
 2. „ВИОНД“ ЕООД е регистриран администратор на личните данни към „Комисията за защита на личните данни“, съгласно издадено Удостоверение № 431111
 3. В настоящите общи условия „ВИОНД“ ЕООД ще бъде наричано краткост „BYVELA“, „BYVELA.COM“ и „ТЪРГОВЕЦА (ЪТ)“.

Бисквитки

 1. Бисквитка (куки) е текст, низ от символи, които се прехвърлят от сайта в браузъра на компютъра на отговора Потребителят, се съхранява като файл на компютъра и се използва, за да се идентифицира и запомни IP-адреса, от който се посещава сайтът.
 2. Бисквитките позволяват на уеб сайта да идентифицират своите Потребители и с възможност да покажат страници, подходящи за конкретния Потребител. Благодарение на бисквитките (кукита), уеб сайтът може да разпознае Потребителите и да ги разграничи един от друг.
 3. В случай, че Потребителят на сайта предпочита да не получава бисквитки, той може да настрои браузъра си, ако го предупреждава преди приемането на бисквитки или изцяло да изключи използването им на своя браузър.

Политика за защита на личните данни

 1. При посещение на сайта от Потребителя, ТЪРГОВЕЦА автоматично регистрира – съхранява файлове – информация, която включва IP-адрес, данни и час, софтуер на Потребителя, вид на браузъра и използваното устройство, изходните страници и Доставчика в интернет. Тези данни се запазват изцяло с цел оптимизиране на услугите и уеб сайта, както и за правилен подбор на подходящи за Потребителя оферти. Тази информация може да бъде получена и индиректно чрез бисквитки (бисквитки) - чрез тях не се постига персонално идентифициране на Потребителя.
 2. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и съхранява лична информация за своите Потребители - име, фамилия, данни за раждане, пол, адрес, телефон, имейл, данни за търсене или предлагане на лицето имот - тип на имота, площ, населено място, квартал, тип строителство, както и всяка друга свързана информация, информирана доброволно от Потребителя по каквото и да било начини, включително по електронна поща или през сайта. С оглед на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА търговски и информационни услуги, тази лична информация е необходима за законосъобразното и добросъвестно създаване, изменение, поддържане и прекратяване на правоотношенията с Потребителите, както и за изпращане на рекламни и промоционални материали от ТЪРГОВЕЦА към ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 3. Предоставянето на лични данни от Потребителите има задължителен и/или доброволен характер. Потребителите предоставят личните си данни на ТЪРГОВЕЦА, в качеството ì на оторизиран администратор на личните данни. С изразяване на съгласие с настоящите общи правила Потребителят се съгласява информацията за него, за да бъде обработена по предвидения в тях ред.
 4. ТЪРГОВЕЦА защитава поверителността и сигурността на информираните лични данни и полага дължимата грижа за предотвратяване на неоторизирано или случайно разкриване на лична информация, станала му известна по повод на идентификацията на всеки свой Потребител, доколкото независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства, които не могат да се вменят във вина , не водят до нарушаване на тази поверителност.
 5. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителите се съгласяват с ТЪРГОВЕЦА, за да използват част от известните от тях лични данни, с цел да бъдат информирани за всички новини и за всички подходящи, съгласно тяхното търсене, оферти.
 6. За постигане на описаните цели, ТЪРГОВЕЦА може да предостави лична информация за своите партньори - това включва счетоводители, адвокати, рекламни и маркетингови агенции. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предоставя лични данни на Потребител в случай на нужда и при търсене от страна на компетентните държавни органи. Това задължение се отнася и за всички останали случаи, предвидени законодателно или наложени от практиката относно защитата на личните данни.
 7. ТЪРГОВЕЦА полага адекватни технически и организационни мерки за осигуряване на поверителност и сигурност на предоставените лични данни, като периодично анализира и оптимизира тези мерки, а когато е необходимо – ги адаптира към промените в законодателството и технологиите.
 8. В случай, че бъде установено несъответствие на данните, предоставени от Потребителя на сайта, ТЪРГОВЕЦА има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите по посока на този Потребител и следва да унищожи всички, посочени от него до момента на лични данни.
 9. Потребителите могат доброволно да предоставят свои лични данни, за да получават електронни съобщения, телефонни обаждания или кратки текстови съобщения за целите на директния маркетинг. Предоставените лични данни остават защитени, съгласно водената от ТЪРГОВЕЦА политика за защита на личните данни.
 10. В изпълнение на политиката за защита на следните лични данни, ТЪРГОВЕЦА няма право да продава, продава, търгува с или умишлено да разкрива или предоставя на трети лица лична информация, получена от Потребители (клиенти и посетители), с изключване на случаи: може да разкрие лична информация на трети лица или компетентни органи, в случай че това разкриване се изисква от закона; може да разкрие лична информация с отпратки към Потребителите; може да разкрие лична информация, ако е получено предварително съгласие за това.
 11. В изпълнение на политиката за защита на личните данни, ТЪРГОВЕЦА няма право да предоставя лични данни на свой Потребител на друг свой Потребител, с оглед извършването на евентуална сделка помежду им, независимо дали вторият е регистриран администратор на лични по повод извършваната от него дейност, освен ако не е дадено предварително изрично съгласие за това от Потребителя, чиито данни ще бъдат посочени.
 12. Достъпът до личните данни между Потребителите се изпълнява, едва след като те влязат в договорни отношения помежду си и след изричното им съгласие за това.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите чрез Интернет магазин /BYVELA.COM/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "Съгласен съм с условията", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/ клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на BYVELA.COM, не представляват правно обвързваща оферта, а по-скоро са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
4. След като кликнете върху бутона „Поръчай“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, които се намират във вашата количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за извличане и чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията ще се извършват в български левове с/без ДДС.


II. ДОСТАВКА
7. Потребителят/клиентът носи изцяло риск от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението е продължително на куриер или друг доставчик.
8. Веднага следната доставката, стоките следват да бъдат прегледани значително от потребителя/клиента или упълномощено от негово лице. Евентуални повреди, бъдат удари и други щети следват да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са получени при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са пожелали в писмена форма конкретни данни и час за доставка, явлението има обвързваща сила. При посочения неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързано с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За третото лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиентския адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът заплаща заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не възнамерява да бъде в срок за изпълнение на доставката на посочения адрес или няма да бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване на стока.
8б. Когато доставената стока явно не отговаря на заявленията за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновен преглед,
Клиентът може да иска предоставената му стока да бъде заменена със замяна на направеното от него заявление за покупка в срок от 72 часа от получаването на й.


III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за предоставената закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните услуги на закупената стока гаранционните условия на намалени сервизни центрове или гаранционен срок на производителите на закупената от потребителя/клиента стока.
ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за предоставената закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните услуги на закупената стока гаранционните условия на намалени сервизни центрове или гаранционен срок на производителите на закупената от потребителя/клиента стока.


IV. ЦЕНИ И ТРАНСПОРТ
9. Цените, посочени в сайта, не включват транспортиране до клиент, ако (1) направената поръчка е на стойност под 100.00 лв. (при направено плащане онлайн) и 130.00 лв. (при плащане при доставка с наложен платеж) за територията на Република България или ( 2) направената поръчка е на стойност под текущия левов еквивалент на сумата от 100.00 Евро извън границите на Република България. Транспортът на територията на България за поръчки на стойност над 100.00 лв. (при направено онлайн плащане) и 130.00 (при плащане при доставка с наложен платеж) е безплатен. Транспортът извън територията на Република България за поръчки на стойност левовия еквивалент на сума от 100.00 Евро и повече е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързано със сумата.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА / ПОТРЕБИТЕЛЯ.
10. Потребителят/клиентът има възможност да коментира и да поръчва обявените стоки в Интернет магазин BYVELA.COM, с или без регистрация в сайта.
11. Потребителят/клиентът има право да се информира за своята поръчка чрез директно свързване с търговеца по имейл или чрез влизане в своя клиентски профил на онлайн страницата на търговеца.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за спазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от третото лице чрез използване на потребителското име и парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на вашето потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката по обявения начин на страницата /името на сайта/.
14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугата:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на друго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като правото на собственост, правото на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните услуги;
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да е начин и да не прави състояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски" коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационни съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп до чужди ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за различни и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, която Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпратил, разпространил, направил състояние на трети лица или направил достъп чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а. Клиентът изисква да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато това не е безплатно и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , това се счита за възмездна.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
15. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги и стоки.
16. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на /името на сайта/.
17. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последното използване на услугата е в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да спре, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност от потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили поради прекратяването, спирането, промяната или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани , записвани или наети достъпни чрез /името на сайта/.
17а. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността върху заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да провери за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно , без да се нарушава целостта на опаковката).
18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за причини, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произведени от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин чрез предоставяне на услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквото и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
19 ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информацията, отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
20. Информацията за предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратена на следващия имейл адрес info@byvela.com . ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобри предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и най-добрите нрави.
21. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил предвиден да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА
22. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютъра на потребителите кукита (cookies). Кукитата представлява текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата на твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информацията за Потребителя, като го идентифицират и позволяват да проследяват действията му, Интернет страниците, посещава, хипер-връзките, които използват, информацията, която ползва и записва и други.


VII. ЛИЧНИ ДАННИ
23 ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти поверителността на информацията и личните данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, наети му със сигурност при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и най-добрите нрави.
23а ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получено изрично писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавния орган или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправдани да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


VIII. ИЗМЕНЕНИЯ
24. Общите условия могат да бъдат променени по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да промени характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промяна в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикувате съобщение за измененията им и дава достатъчен срок да се запознаете с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита за обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промяната, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.


IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ
25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.
26. Под „Поръчка“ се разбират избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
27. Интернет магазин /BYVELA.COM/ е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласието не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство

Бисквитки


Чл. 7. Бисквитка (куки) е текст с низ от символи, които се прехвърлят от сайта в браузъра на компютъра за съответния Потребител, биван като файл на компютъра и се използва, за да идентифицира и запомни IP-адреса, от който се посещава сайтът.
Чл. 8. Бисквитките позволяват на уеб сайта да идентифицират своите Потребители и с възможност да покажат страници, подходящи за конкретния Потребител. Благодарение на бисквитките (кукита), уеб сайтът може да разпознае Потребителите и да ги разграничи един от друг.
Чл. 9. В случай, че Потребителят на сайта предпочита да не получава бисквитки, той може да настрои браузъра си, ако го предупреждава преди приемането на бисквитки или изцяло да изключи получаването им на своя браузър.

Политика за защита на личните данни при идентификация на Потребители


Чл.3. (1) При посещение на сайта от Потребителя, ТЪРГОВЕЦА автоматично съхранява log – файлове – информация, която включва IP-адрес, данни и час, софтуер на Потребителя, вид на браузъра и използваното устройство, изходните страници и Доставчика в интернет. Тези данни се запазват изцяло с цел оптимизиране на услугите и уеб сайта, както и за правилен подбор на подходящи за Потребителя оферти. Тази информация може да бъде получена и индиректно чрез бисквитки (бисквитки) - чрез тях не се постига персонално идентифициране на Потребителя.
Чл. 3. (2) ТЪРГОВЕЦА има право да събира лична информация за своите Потребители - име, фамилия, данни за раждане, пол, адрес, телефон, имейл, данни за търсене, населено място, тримесечие, както и всяка друга информация, съобщава доброволно от Потребителя по каквито и да било начини, включително по електронна поща или през сайта. С оглед на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА търговски и информационни услуги, тази лична информация е необходима за законосъобразното и добросъвестно създаване, изменение, поддържане и прекратяване на правоотношенията с Потребителите.
Чл. 4. (1) Предоставянето на лични данни от Потребителите има задължителен и/или доброволен характер. Потребителите предоставят личните си данни на ТЪРГОВЕЦА, в качеството ì на оторизиран администратор на личните данни. С изразяване на съгласие с настоящите общи правила Потребителят се съгласява информацията за него, за да бъде обработена по предвидения в тях ред.
Чл. 4. (2) ТЪРГОВЕЦА защитава поверителността и сигурността на информираните лични данни и полага дължимата грижа за предотвратяване на неоторизирано или случайно разкриване на лична информация, станала му известна по повод на идентификацията на всеки свой Потребител, доколкото независещи от ТЪРГОВЕЦА обстоятелства, които не могат да дадат ì се въвеждат във вина, не водят до нарушаване на тази поверителност.
Чл. 4. (3) При приемането на настоящите Общи условия, Потребителите се съгласяват с ТЪРГОВЕЦА да използват част от известните от тях лични данни, с цел да бъдат информирани за всички новини и за всички подходящи, съгласно тяхното търсене, оферти, промоции, известия и реклами .
Чл. 4. (4) За постигане на горе-описаните цели, ТЪРГОВЕЦА може да предостави лична информация на своите партньори и трети физически или юридически лица, в който случай трябва да бъдете изрично упоменати като Обработващи Лични Данни. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предоставя лични данни на Потребителя в случай на нужда и при търсене от страна на компетентните държавни органи. Това задължение се отнася и за всички останали случаи, предвидени законодателно или наложени от практиката относно защитата на личните данни.
Чл. 4. (5) ТЪРГОВЕЦА полага адекватни технически и организационни мерки за осигуряване на поверителност и сигурност на информираните лични данни, като периодично анализира и оптимизира тези мерки, а когато е необходимо – ги адаптира към промените в законодателството и технологиите.
Чл. 5. (3) Потребителите могат доброволно да предоставят свои лични данни, за да получават електронни съобщения, телефонни обаждания или кратки текстови съобщения за целите на директния маркетинг. Предоставените лични данни остават защитени от неоторизиран достъп до трети лица, в които ТЪРГОВЕЦЪТ не е встъпил в изрични отношения и тези тези трети лица не са упоменати като Обработващи Лични Данни, съгласно водената от ТЪРГОВЕЦА политика за защита на личните данни.
Чл. 6. В изпълнение на политиката за защита на личните данни, ТЪРГОВЕЦА няма право да продава, продава, търгува с или умишлено да разкрива или предоставя на третото лице лична информация, получена от Потребители (клиенти и посетители), с изключване в следните случаи: може да разкрие лична информация на трети лица (физически или юридически лица, посочени като Обработване на Лични Данни) или компетентни органи, в случай че това разкриване се изисква от закона; може да разкрие лична информация с отпратки към Потребителите; може да разкрие лична информация, ако е получено предварително съгласие за това.

СЪГЛАСЕН СЪМ С УСЛОВИЯТА